Rada Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej

Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020, które odbyło się 26 września zaproponowano, aby na stronie internetowej szkoły zamieszczać wszelkie informacje dotyczące prac Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej. Rada Rodziców ma działać w imieniu i dla dobra wszystkich Rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej. Chcemy, aby praca Rady Rodziców była transparentna. Dlatego ta propozycja została przyjęta jednomyślnie. Na tej stronie będą zamieszczane informacje o terminach spotkań Rady Rodziców, podejmowanych uchwałach (protokoły ze spotkań będą dostępne do wglądu u przewodniczącego lub sekretarza Rady Rodziców). Na wszystkie spotkania Rady Rodziców zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców - mogą w takich spotkaniach brać udział w charakterze obserwatorów oraz doradców. Zdanie każdego Rodzica jest ważne. Tacy obserwatorzy nie będą jedynie mogli brać udziału w ewentualnych głosowaniach - prawo głosu mają jedynie przedstawiciele rad oddziałowych ("trójek klasowych") wybrani na pierwszym w roku szkolnym zebraniu rodziców.

W wyniku wyborów do "trójek klasowych" przeprowadzonych w poszczególnych oddziałach 25 września podczas pierwszego zebrania rodziców, przedstawicielami do Rady Rodziców zostali:

Oddział trzy/czterolatkówPani Magdalena Michalik
Oddział pięciolatków Pani Beata Hajduga
Oddział sześciolatkówPani Mariola Kogut
Klasa 1 Pani Katarzyna Górska
Klasa 2 Pani Izabela Radzik
Klasa 3 Pani Joanna Górska
Klasa 4 Pan Jacek Kaliciecki
Klasa 5 Pani Beata Kiełbasa
Klasa 6 Pan Stanisław Siedlarz
Klasa 7 Pani Regina Stokłosa
Klasa 8 Pan Andrzej Zaczyk

Podczas pierwszego zebrania Rady Rodziców, które odbyło się 26 września, zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców przeprowadzono wybory Zarządu Rady Rodziców. W wyniku głosowań przeprowadzonych w obecności 11 członków Rady Rodziców na poszczególne funkcje w Zarządzie Rady, jednogłośnie wybrani zostali:

Przewodniczący: Katarzyna Górska
Zastępca: Izabela Radzik
Skarbnik: Mariola Kogut
Sekretarz: Joanna Górska

W dalszej częci zebrania Rada Rodziców przyjęła "Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej na rok szkolny 2019/2020" oraz "Wykaz dodatkowych dni wolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ptaszkowej na rok szkolny 2019/2020". Obydwa dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie.
Rada Rodziców zadecydowała również o pozostawieniu wysokości opłaty na Radę Rodziców obowiązującą w poprzednim roku szkolnym. Wysokość opłaty wynosi 30 zł dla jednego ucznia oraz 40 zł dla rodzeństwa. Wpłaty można dokonywać również na konto bankowe Rady Rodziców, zaznaczając w opisie przelewu: Darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Dane do przelewu:


Rada Rodziców przy ZSP nr 1 w Ptaszkowej, 33-333 Ptaszkowa 406.
Nr konta: 54 8805 0009 0047 1365 3000 0010

Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.Uchwały Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Ptaszkowej